โครงงานการหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารไคโตซานจากเปลือกกุ้งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินท์ ธีรานันตชัย, อรเนตร จันทร์สัชนาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารไคโตซานจากเปลือกกุ้งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเนื่องจากมีพิษต่อระบบนิเวศโดยใช้อัตราส่วนความเข้มข้นระหว่างไคโตซานและกรดอะซิตริกเข้มข้น1% คือ 3:1 2:1 1:1 1:2 1:3 และ 0:1 พบว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ 3:1 โดยลดจำนวนเซลล์สาหร่ายได้ร้อยละ 84.90