การศึกษารูปแบบและพื้นที่ในการตกกระทบบนพื้นเรียบของของเหลวที่มีความหนืด ปริมาณ และความสูงในการตกต่อหนึ่งหยดที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทัช ธีรวัฒนสาร, วิขาญ ตาตะมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด, ฉวีวรรณ อรุณถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตกกระทบของของเหลว เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยทั่วไปตามที่ต่างๆ ทั้งเกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตและเกิดจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติ และการตกกระทบต่างๆของของเหลวนั้นสิ่งที่ส่งผลคือทำให้ของเหลวเกิดการกระจายตัวรอบบริเวณที่ตกกระทบ ซึ่งการตกกระทบและการกระจายตัวของของเหลวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเกิดอันตรายต่างๆ การกะปริมาตรสารหรือของเหลว เป็นต้น หรือในด้านการทดลองต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม แต่ละด้านเหล่านี้ล้วนมีเรื่องของการกระจายตัวของของเหลวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบและพื้นที่ในการตกกระทบบนพื้นเรียบของของเหลวที่มีความหนืด ปริมาณ และความสูงในการตกต่อหนึ่งหยดที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบและหาถึงสูตรความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตกในหนึ่งหยด โดยทดลองแบ่งเป็น 5 ชุด ซึ่งในหนึ่งชุดจะเตรียมของเหลวหรือสารชนิดเดียวกันแต่ความหนืดไม่เท่ากัน และแต่ละชุดจะมีความสูงในการตกไม่เท่ากัน โดยอัตราการเพิ่มของค่าความสูงในแต่ละชุดจะเท่ากัน ซึ่งจะทดลองหยดลงบนแผ่นวัตถุเรียบ จากนั้นบันทึกผลการทดลองและใช้ข้อมูลจากการทดลองในการหาความสัมพันธ์ และสูตรการกระจายตัว เพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป