การดูดซับตะกั่วของเซลลูโลสฟอสเฟตจากกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณวุฒิ ดอนชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการดูดซับตะกั่วของเซลลูโลสฟอสเฟตจากกาบมะพร้าว ซึ่งกาบมะพร้าวเป็นวัสดุที่เหลือจากการเกษตรที่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ประโยชน์และมีปริมาณเซลลูโลสอยู่มากสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเซลลูโลสฟอสเฟต (cellulose phosphate) โดยนำกาบมะพร้าวมาสกัดเซลล์ลูโลส หลังจากนั้นนำเซลลูโลสมาเปลี่ยนเป็นเซลลูโลสฟอสเฟตด้วยกระบวนการฟอสโฟรีเลชัน (Phosphorylation) เพื่อเพิ่มหมู่ฟอสฟอริกแอซิด (phosphoric acid) และนำมาตรวจสอบปริมาณฟอตเฟสในเซลลูโลส