ศึกษาและเปรียบเทียบผลของไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวเจ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกมล เพ็งสาตร์, กนกธนา นพชาติสถิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของไซยาโนแบคทีเรียต่างชนิดกันและปริมาณต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวเจ้าพันธุ์กข-43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่นๆ โดยใช้ไซยาโนแบคทีเรียที่พบได้ง่ายและสามารถตรึงไนโตรเจนได้ ได้แก่ Anabaena azollae Anabaena varabilis Nostoc punctiforme และ Nostoc muscorum ใส่ให้กับต้นกล้าของข้าวพันธุ์กข-43 ตั้งแต่ย้ายลงกระถาง ในปริมาณที่แตกต่างกันคือ 50 60 และ 70 กรัมต่อกระถาง และเก็บบันทึกผลคุณภาพของข้าว โดยวัดจากจำนวนราก ความยาวของราก จำนวนต้นในหนึ่งกอ ความสูงของต้นข้าว และน้ำหนักแห้งของเมล็ดข้าว โดยคาดว่าการผลของไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของข้าวเจ้าพันธุ์กข-43 นั้น จะแตกต่างกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่ไม่ได้รับการให้ไซยาโนแบคทีเรีย เนื่องจากไนโตรเจนนั้นเป็นธาตุอาหารสำคัญในการเจริญเติบโตของต้นข้าว ดังนั้นเมื่อมีไซยาโนแบคทีเรียช่วยตรึงไนโตรเจนให้ข้าว จะส่งผลให้ข้าวมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรได้