ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ ด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ําว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา ทานัธยพงศ์, พัชรพร จริยาเมธา, อรปรียา จันทรานุวัฒน์กูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา อินทรพรรณ, ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเหี่ยวเขียว เป็นโรคที่ก่อความเสียหายให้กับพืชมากมาย เช่น มะเขือเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมะเขือเทศเป็นเงินมากกว่า 540 ล้านบาท โรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum

ปัญหาเปลือกกล้วยน้ําว้า นั้นเป็นขยะทางการเกษตรที่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง แต่ในเปลือกกล้วยน้ำว้ามีสารแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

คณะผู้จัดทําจึงมีความสนใจในการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ของสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ําว้า ด้วยการใช้วิธี dise diffusion technique และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย