สร้างลวดลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนจากสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรเเกรมGSP(The Geometer's Sketchpad)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกตน์สิรี เพ็ชร์พลอย, พิชญาภา ทองอ่วม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉวีวรรณ อรุณถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสร้างลวดลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนจากสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลวดลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนบนผ้าเช็ดหน้าจากสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP และเพื่อให้ได้ผ้าเช็ดหน้าที่มีลวดลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่สร้างจากสมการทางคณิตศาสตร์ และโปรแกรม GSP เนื่องจากดอกไม้ประจำชาติอาเซียนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการใช้โปรแกรม GSP และข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ดอกลำดวน ประเทศกัมพูชา, ดอกซิมปอร์ ประเทศบรูไน, ดอกกล้วยไม้ราตรี ประเทศอินโดนีเซีย, ดอกจำปาลาว ประเทศลาว, ดอกพู่ระหง ประเทศมาเลเซีย, ดอกพุดแก้ว ประเทศฟิลิปปินส์, ดอกกล้วยไม้แวนด้า ประเทศสิงคโปร์, ดอกราชพฤกษ์ ประเทศไทย, ดอกบัว ประเทศเวียดนาม และดอกประดู่ ประเทศพม่า โดยนำกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ที่สร้างจากโปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad) มาสร้างลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ลาย และอธิบายส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้ประจำชาติอาเซียนกับสมการทางคณิตศาสตร์ จากการศึกษาดังกล่าวทำให้คณะผู้จัดทำทราบว่าโปรแกรม GSP สามารถสร้างลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนได้จากกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ และยังสามารถนำลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่สร้างจากสมการทางคณิตศาสตร์ นำไปประยุกต์ใช้โดยการปักลงบนผ้าเช็ดหน้า ซึ่งสามารถคาดผลการอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้ได้ว่าในการใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์สร้างกราฟสมการทางคณิตศาสตร์ของลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนยังมีลายดอกไม้อีกหลายชนิดที่สามารถสร้างได้อีก ซึ่งลายที่มีความละเอียดมาก การสร้างกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม GSP ก็จะยิ่งซับซ้อนและใช้เวลาในการสร้างมากขึ้น นอกจากนี้ยังนำลายดอกไม้ประจำชาติอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสินค้า เพื่อหารายได้เสริม เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน เป็นต้น