การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดซับสีของแทนนิน เกลือแกง และน้ำปูนใสในหมึกพิมพ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษมณ มูลศรี, คณิศรา สุขเกษม, ศิริรัตน์ ศูนย์กลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมเมืองที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งทางการศึกษาที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ในวัยทำงานส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ตลอดเวลา และทุกอาชีพล้วนแต่ต้องมีงานเอกสารที่ต้องปริ้นหรือนอกจากนั้นยังมีการทำงานกลุ่มในวัยเรียน เตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู สำนักงานหนังสือต่างๆ เป็นต้น ล้วนแต่จำเป็นที่จะใช้ถ่ายเอกสารหรือปริ้นงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหมึกพิมพ์ที่ใช้มักจะไม่ทนต่อการติดสี เมื่อถูกแสงแดด แสง(แสงจากหลอดไฟนีออน) ลม หรือ น้ำ จะทำให้สีของหมึกพิมพ์ที่ติดกระดาษมีสีอ่อนลงจากการโดนแสงแดด หรือปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมาซึ่งจะส่งผลให้สีเลือนลางเพี้ยนและมีโอกาสจางหายไป สารช่วยให้สีติด ในการย้อมสีธรรมชาติมีการใช้สารช่วยให้สีติดเส้นด้าย โดยสารดังกล่าวจะใช้ย้อมเส้นด้ายก่อนการย้อมสี หรือใช้ผสมในน้ำสีย้อม คือ สารฝาด หรือ แทนนิน สารแทนนินจะมีอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชที่มีรสฝาดและขม เช่น ลูกหมาก เปลือกเพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผลทับทิม เปลือกประดู่ ใบยูคา ใบเหมือดแอ เป็นต้น

สารช่วยย้อมธรรมชาติ (มอร์แดนท์ธรรมชาติ) คือ สารประกอบน้ำหมักธรรมชาติ ที่ช่วยในการยึดสีและบางครั้งทำให้เฉดสีเปลี่ยน หนึ่งในนั้นคือ น้ำปูนใส ได้จากปูนขาวที่ใช้กินกับหมาก หรือทำจากปูนจากการเผาเปลือกหอย โดยละลายปูนขาวในน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จะได้น้ำปูนใสมาใช้เป็นสารช่วยย้อมได้

เกลือแกงเป็นสารช่วยในการติดสี เกลือแกง จะใช้ผสมกับน้ำสีย้อมเพื่อช่วยให้สีติดได้ง่ายขึ้น หรือเรียกง่ายๆว่า เกลือแกงเป็นตัวช่วยดูดสีและทำให้สีติดได้ดีและง่ายขึ้น

ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำการศึกษาประสิทธิภาพการติดซับสีของแทนนิน เกลือแกง และน้ำปูนใสในหมึกพิมพ์ เพื่อสร้างหมึกพิมพ์ที่ช่วยให้สีของน้ำหมึกพิมพ์ติดทนได้ดีขึ้นและทำการเปรียบเทียบของการติดซับสีมอร์แดนธรรมชาติที่นำไปทดสอบ