สารเคลือบผิวผลไม้จากสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาธาน ยินประพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล, หัสวนัส เพ็งสันเทียะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลการส่งออกผลไม้สดของไทยในปี 2562 จากสํานักส่งเสริมการค้าเกษตรเเละอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พบว่ามีมูลค่ามากกว่า เเสนล้านในการส่งออกต่างประเทศ เเต่หนึ่งในปัญหาสําคัญที่พบคือ การเน่าเสียของผลไม้ ซึ่งเกิดจากผมไม้นั้นมีปริมาณนํ้าสูงเเละสารอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ นั้นทําให้เกษตรกรบางส่วนใช้สารกันบูดสังเคราะห์หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งอาจมีผลอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียต่างต่าง เเละความสําคัญของสารเคลือบเนื่องจากช่วยลดการสูญเสียนํ้าเเละยังเป็นการป้องกันจุลินทรีย์ที่เข้ามาทําลายอีกด้วย

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ พบว่า ผักชีฝรั่ง, ว่านหางจระเข้, สะระแหน่, ฟักแม้ว, โหระพา, ใบเตย และ แตงกวา ซึ่งมีคุณสมบัติในการที่ช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่างๆ จึงต้องการทำการทดลองเพื่อศึกษาว่า สมุนไพรสามารถยืดอายุผลไม้,เปรียบเทียบว่า ผักชีฝรั่ง, ว่านหางจระเข้, สะระแหน่, ฟักแม้ว, โหระพา, ใบเตย และ แตงกวา สมุนไพรชนิดใดมีความสามารถในการยืดอายุผลไม้ได้ดีที่สุด และ ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับระยะเวลาการเก็บรักษาและรสชาติของผลไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าผลไม้ของประเทศไทยจากทุกภาคส่วน