หุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชพล ไข่สุวรรณ, พลกฤต สาตสิน, ธีรธาดา จันทร์นฤกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณี สุภีรัตน์, อัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลต้นพืชซึ่งก็คือการรดน้ำต้นไม้