สปรย์ทดสอบคุณภาพหน้ากากอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรธัญ จันทร์เฉลิม, พลพล พัวกาหลง, กฤษณ์ เมฆรุ่งจรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย​ สุขล้อม, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สเปรย์ทดสอบความสามารถในการดูดซับของหน้ากากอนามัย โดยใช้หลักการตกตะกอน