การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันของกระดาษสาผสมกากกาแฟและกระดาษสาผสมผงถ่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวีการ เคนหล้า, นวดล ทศไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการประดิษฐ์กระดาษสาจากกากกาแฟและกระดาษสาจากผงถ่านเพื่อช่วยลดปริมาณต้นไม้ในการใช้ทำกระดาษแล้วนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นกระดาษดูดซับนํ้ามัน