การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดความชื้นและดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของถ่านอัดแท่ง จากเปลือกหมาก มังคุด และลูกจาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐมน สกุลณี, มุฑิตา ดารา, ณัฐณิชา ปาละสมิทธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนาวรัตน์ สุมน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์