ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นสัมผัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกริช บุญขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทพล ศักดิรัตน์, รักก่อ ศิริวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์