การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่งจากผลแห้งของต้นตีนเป็ด กะลามะพร้าวและซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริยาภรณ์ งามธรรมศิริ, พชรพร วงษ์ปักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารีย์ บุญลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่ง จากผลแห้งของต้นตีนเป็ด กะลามะพร้าว และซังข้าวโพด มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนฟืนและถ่านไม้ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้น และการศึกษาประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่งต่างชนิดกัน สามารถทำได้โดยการวัดปริมาณความร้อน โดยใช้บอมบ์แคลอริมิเตอร์ และวัดระยะเวลาในการเผาไหม้ โดยการจับเวลา ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ นำพืชทั้ง 3 ชนิดไปเผาในเตาเผาถ่าน 200 ลิตร นำถ่านที่ได้อย่างละ 1 กิโลกรัม มาผสมกับแป้งมันสำปะหลัง 50 กรัม และ น้ำ 1 ลิตร ต่อพืช 1 ชนิด เมื่อนำมาผสมกันแล้ว นำมาอัดใส่ท่อ PVC เพื่อทำให้เป็นแท่ง จากนั้นกะเทาะออกมา และนำมาตากแห้งอีก 1-3 วัน จากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการเผาไหม้ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะรับ คือ เป็นการนำสิ่งของเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ทำให้ทราบวิธีการทำถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด กะลามะพร้าว และผลแห้งของต้นตีนเป็ด และได้ศึกษาประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของถ่านที่ได้จากกะลามะพร้าว ซังข้าวโพดและผลแห้งของต้นตีนเป็ด