ระบบล็อคและปลดล็อคตู้เก็บโทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติวัฒน์ ทับทะมาศ, กชกร ชนะกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในหอพักนักเรียนประจำในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ได้มีกฎต่างๆเพื่อที่จะทำให้การอาศัยภายในหอพัก สามารถเป็นไปได้อย่างมีระเบียบและเรียบร้อย และหนึ่งในกฎของหอพักก็คือการเก็บโทรศัพท์ของนักเรียนก่อนเวลาประชุมหอ และหลังประชุมหอ นักเรียนที่อาบน้ำแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถหยิบโทรศัพท์ไปได้ และนำมาเก็บในตู้เวลาสี่ทุ่มตรง โดยแต่ละหอพักจะมีตู้ล็อคเกอร์ไว้สำหรับเก็บโทรศัพท์ของนักเรียนแต่ละคนและเมื่อประชุมหอเสร็จก็จะมีคุณครูมาเปิดล็อคเกอร์เพื่อที่จะสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นไปได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานมาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเปิด-ปิดของตู้ล็อคเกอร์ เนื่องจากในแต่ละวันคุณครูจะมาปิดตู้ล็อคเกอร์ให้นักเรียนซึ่งบางทีอาจจะไม่สะดวก หรือบางทีนักเรียนบางคนอาจแอบหยิบเอากูญแจไปเปิดตู้เพื่อไปเอาโทรศัพท์ จึงได้คิดการแก้ปัญหาก็คือการตั้งเวลาเปิด-ปิดของตู้ล็อคเกอร์ โดยตู้ล็อคเกอร์จะปิดในเวลาสี่ทุ่มตรง ตอนส่งโทรศัพท์ และเปิดอีกทีตอนตีห้า เป็นเวลาที่ครูปลุกตอนเช้า และปิดเวลาแปดโมงตรง เนื่องจากนักเรียนที่ลงหอสายจะได้ไม่มาหยิบโทรศัพท์ก่อนที่จะถึงเวลาเลิกเรียนนั่นคือสี่โมงเย็น เป็นเวลาที่ตู้จะเปิดอีกรอบ และจะมีระบบตรวจสอบว่าในแต่ละห้องนั้นส่งโทรศัพท์ครบทุกคนหรือยัง เพื่อที่จะลดปัญหาด้านการไม่ซื่อสัตย์ของนักเรียน และอำนวยความสะดวกต่อคุณครูหอพัก