แผ่นดูดซับน้ำมันจากเยื่อเมล็ดเพกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ โสพล, กบิญช์ คำมะณีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา, ตรีชฎ ถาวรมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนวัตกรรมในประเทศไทยได้เริ่มมีการศึกษาเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ เพื่อเป็นทางออกในการผลิตเส้นใยเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยมีการทดลองและวิจัยเส้นใยธรรมชาติจากพืชหลายชนิด เช่น งานวิจัยการผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม งานวิจัยการปรับปรุงเส้นใยจากต้นปุดสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งโครงงานนี้ได้เลือกเมล็ดเพกาเพื่อทำการศึกษาเนื่องจากเป็นพืชท้องถิ่นในจังหวัดทางภาคใต้ที่มีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นพืชสมุนไพร ช่วยบำบัดอาการต่างๆ และเส้นใยไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องมือและสุขภาพของผู้ทำอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าเส้นใยเยื่อเมล็ดเพกามีเซลลูโลสสูง มีสมบัติดูดซับน้ำมันจึงเหมาะแก่การนำมาทำเป็นวัสดุดูดซับน้ำมัน สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และจะนำมาทดสอบค่าแรงดึง ค่าความยืดหยุ่น วิเคราะห์สัณฐาน และประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน