แปลงนาลอยน้ำกับดินต่างชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริยวงศ์ คงนคร, สุชานันท์ พูลพงศ์, ศิริญากร พลพัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ คีรีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการปลูกข้าวทำนาเพื่อการค้าขายและส่งออกสู่ตลาดมากมาย และการปลูกข้าวในแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในการปลูกจำนวนมาก ทำให้เหลือพื้นที่ในการใช้สอยน้อย อีกทั้งยังมีการใส่ปุ๋ยเคมีและปลูกซ้ำในพื้นที่บริเวณเดิม ทำให้ดินในพื้นที่บริเวณนั้นเสื่อมสภาพ และทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้ไม่ดี ทางกลุ่มจึงมีการนำแนวคิดทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ โดยการสร้างแปลงลอยน้อยขนาดย่อมที่ใช้ดินในการปลูกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของข้าว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนและพื้นที่ในการปลูกข้าวทำนา