แผ่นปิดแผลไคโตซานจากเปลือกกุ้ง สำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษพร เก้าเอี้ยน, ญาณิศา กาญจนวนิชกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกกุ้ง เป็นผลิตผลที่ได้จากกุ้ง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการส่งออกและแปรรูปสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการผลิตและเเปรรูปกุ้ง ซึ่งกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่ส่งออกได้มากที่สุด จึงเกิดของเหลือทิ้งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เปลือกกุ้งมีประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ของตัวกุ้ง โครงร่างภายนอกของกุ้งเป็นสารประกอบพวกไคติน โปรตีน และไคโตซาน สร้างเพื่อปกคลุมลำตัวลักษณะเป็นเซลล์บาง แน่น และแข็ง ซึ่งสารไคโตซานเหมาะที่จะนำมาสกัดเพื่อนำมาทำแผ่นปิดแผล

ไคโตซานเป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สกัดได้จากไคติน โดยมีหมู่อะมิโนที่แสดงสมบัติในการละลายได้ในกรดอินทรีย์เจือจาง สามารถจับกับไอออนของโลหะได้ดี และสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ปัจจุบันมีการนำไคโตซานไปประยุกต์ใช้มากมาย เนื่องจากไคโตซานสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ และไม่ทำให้เกิดการแพ้

สมุนไพร เป็นยาที่ได้มาจากพืชและแร่ธาตุจากธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างภายใน สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆได้ สมุนไพรที่ได้จากส่วนของพืชโดยตรงที่นำมานั้นมีสารที่สามารถใช้เป็นยาได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด รากหรือหัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ และเปลือกไม้

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นปิดแผลที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย

ปัญหา แผ่นปิดแผลจากไคโตซานในเปลือกกุ้งสามารถบรรเทาอาการบริเวณแผลได้หรือไม่

สมมติฐาน แผ่นปิดแผลจากไคโตซานในเปลือกกุ้งสามารถบรรเทาอาการบริเวณแผลได้

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรต้น ปริมาณสมุนไพร ปริมาณไคโตซาน

ตัวแปรตาม อัตราส่วนระหว่างสมุนไพรและไคโตซาน