เรือเก็บขยะจำลองบลูทูธ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา ทองรอด, พีรศักดิ์ มุขพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ เอียดชะตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันขยะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในแต่ละปีมีปริมาณขยะมากถึง 24 ล้านตันซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น จากสถิติชนิดขยะที่ทิ้งนั้นมากสุดจะเป็น ขยะที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง ขยะที่ถูกกำจัดถูกต้อง ขยะถูกรีไซเคิล รองลงมาตามลำดับ เมื่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษจากขยะ โดยมีทั้งขยะที่กองสะสมและอยู่เกลื่อนกลาด แล้วมีวิธีการจัดการขยะเหล่านั้นยังไม่เต็มที่ อย่างเช่น การแก้ไขจัดการขยะบนบกนั้น มีวิธีการจัดการค่อนข้างหลากหลาย และบางวิธีการ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมนุษย์ พืช และ สัตว์หากไปเทียบวิธีการจัดการขยะอีกแบบหนึ่ง ขยะที่ปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ วิธีที่จะจัดการขยะเหล่านี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากความสะดวกในการจัดการขยะเหล่านั้น ค่อนข้างจำกัดในการกำจัดขยะที่ปนเปื้อนในน้ำซึ่งใช้คน และอุปกรณ์จำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยในกลุ่มคนที่ต้องเข้ามาดูแลทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกฝนและประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการประสบอุบัติเหตุ เช่น ตกน้ำ เป็นต้น

ทางกลุ่มผู้จัดทำสนใจปัญหาที่คนต้องเสี่ยงทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย โดยสร้างอุปกรณ์ตัวหนึ่ง สามารถทำหน้าที่แทนคนได้ ซึ่งก็คือ เรือเก็บขยะแบบจำลอง โดยเรือเก็บขยะตัวนี้สามารถเก็บขยะบนผิวน้ำได้และควบคุมผ่านระบบไร้สาย เพื่อไม่ให้คนต้องลงไปทำงานเสี่ยงๆและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ และยังช่วยลดปริมาณขยะในแหล่งน้ำได้ อย่างไรก็ตามนอกจากเรือเก็บขยะจำลองจะเก็บขยะในน้ำได้แล้ว ทางกลุ่มได้ประยุกต์ให้เรือเก็บขยะจำลองสามารถทำงานบนบกได้ โดยเก็บขยะที่อยู่บนพื้นเรียบแข็งได้ในตัว