แผ่นปรับสภาพน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการฟักตัว และช่วยในการยึดเกาะของหวอดปลากัดผสมสารแทนนินจากต้นผักตบชวาและสารนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัต อุดม, ธนภรณ์ แทนหา, ภูริทัช ปะกิคา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ยศวัฒน์ พาผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นปรับสภาพน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการฟักตัว และช่วยในการยึดเกาะของหวอดปลากัดผสมสารแทนนินจากต้นผักตบชวาและสารนาโนซิงค์ออกไซด์ นี้มีจุดประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีความสามารถในการปรับสภาพน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการฟักตัว และช่วยในการยึดเกาะของหวอดปลากัดในขั้นตอนเดียว โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติการปรับสภาพน้ำของสารแทนนินจากต้นผักตบชวาแทนการใช้สารแทนนินที่ได้จากใบหูกวางที่เป็นที่นิยมเนื่องจากหายากและมีราคาสูง, การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ เนื่องจากบนผิวน้ำมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอัตราต่อการฟักตัวของลูกปลากัด และการใช้แผ่นใยบวบที่มีช่องว่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของหวอดปลากัดแทนการที่จะยึดเกาะบนใบไม้ซึ่งมีการเน่าเสียได้ง่าย จัดทำเป็นแผ่นปรับสภาพน้ำ เพื่อเพิ่มอัตราการฟักตัว และช่วยในการยึดเกาะของหวอดปลากัด ผสมสารแทนนินจากต้นผักตบชวาและสารนาโนซิงค์ออกไซด์