โปรแกรมพับกระดาษ โดยใช้ Machine Learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ ประมังคะตา, อนาวิล ชัยธรรม, นรณัฐ ส่งศรีบุญสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นคร จันละ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพับกระดาษนั้น ถือว่าเป็นกระบวนการที่สามารถฝึกฝนทักษะ การเรียบเรียง และวางแผนกระบวนการคิดได้เป็นเป็นอย่างดี และสามารถทำได้ง่ายในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากการพับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งการหาวิธีพับรูปร่างพื้นฐานนั้น สามารถหาได้จากหลายๆแหล่งข้อมูล แต่การหาวิธีการพับรูปร่างที่จำเพาะเจาะจง ซึ่งไม่เคยมีใครคิดค้นนั้นอาจหาได้ยากหรือไม่ได้เลย

สำหรับกระบวนการ Machine Learning เป็นกระบวน ที่มีหลักการโดยการใส่ข้อมูลพื้นฐานให้แก่คอมพิวเตอร์ จากนั้นจะทำการฝึกคอมพิวเตอร์ให้สามารถคิดได้ด้วยตนเอง หลังจากนั้น เมื่อเราป้อนข้อมูลที่แปลกใหม่เข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลพื้นฐานมาประมวลผล เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

กลุ่มของพวกเราจึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถบอกวิธีพับจากรูปที่เราต้องการได้ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบของการพับต่างๆ ผ่านกระบวนการ Machine Learning ซึ่งได้มีการใช้ความรู้คณิตศาสตร์ เช่น การสะท้อน การหาระยะห่าง ในการสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกโปรแกรม

โครงงานนี้เมื่อเสร็จสิ้นคาดว่าจะได้โปรแกรมที่บอกวิธีพับรูปที่ง่ายๆ ซึ่งแนวคิดจากโครงงานนี้ อาจจะสามารถนำไปต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในด้านของอุตสาหกรรม หรือการผลิตต่างๆได้