การหาทำเลที่ตั้งร้านสะดวกซื้อด้วยวิธีการหาจุดศูนย์กลางโน้มถ่วงเเละการหา Fermat point พร้อมทั้งสร้างโปรเเกรมในการคำนวณพิกัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตตินันท์ อินพยม, ชินพัทธ์ อัศวรักษ์สกุล, สพล เครือกาบทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหาวิธีการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้งร้านสะดวกซื้อ โดยใช้เทคนิค Center of Gravity และ Fermat Point โดยคำนึงถึงระยะทางและจำนวนผู้อาศัยในบริเวณล้อมรอบ