การศึกษาสมดุลยภาพแบบแนชและทฤษฎีเกม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธฤติธีร์ อินต์ธะวิชัย, พิมสราญ หนองแส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อลงกรณ์ เอกตะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาทฤษฎีสมดุลยภาพของแนชและทฤษฎีเกม เพื่อหาว่าสามารถประยุกต์ใช้และนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่