การศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ชีวภาพชนิด Polybutylene succinate และ Polylactic acid ขนาดไมโครในดินต่อการเจริญเติบโตของปอเทือง (Crotalaria juncea L.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชา กองลี, ทิพวรรณ ทวียนต์เนรมิตร, ลลิตา ประยูรศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพเป็นที่นิยมใช้เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกทั่วไป เนื่องจากย่อยสลายทางธรรมชาติได้ง่าย อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพลาสติกชีวภาพตามท้องตลาดสามารถย่อยสลายได้ภายใต้ภาวะควบคุม (กรีชชาติ ว่องไวลิขิต, 2562) นอกจากนี้งานวิจัยของ Qi et al (2018) พบว่าถุงคลุมหน้าดินชีวภาพขนาดไมโครส่งผลด้านลบต่อการเจริญเติบโตของข้าวสาลี ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าพลาสติ กชีวภาพอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงงานจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ชีวภาพชนิด Polybutylene succinate และ Polylactic acid ขนาดไมโครในดินต่อการเจริญเติบโตของปอเทือง Crotalaria juncea L.