การศึกษาลักษณะ gametophye ของเฟิร์นชายผ้าสีดา 4 สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ้งรัตน์ รุ่งเรืองเพชร, ฐิติชญาน์ ผลสุวรรณ, กุณช์ลลิดา บุญธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างของเซลล์สืบพันธุ์ของเฟิร์นชายผ้าสีดา4สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยในระยะโพเทลลัสซึ่ง โดยปกติหากอยู่ในระยะโพเทลลัสจะมีลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจ ซึ่งจะไม่สามารถเเยกเพศได้เนื่องจากเพศผู้และเพศเมียอยู่ในแผ่นเดียว จึงต้องการศึกษาระยะการสมบูรณ์เพศของเฟิร์นชายผ้าสีดาโดยวิธีการหว่านสปอร์เพื่อให้ได้ระยะโพเทลลัส จากนั้นนำไปศึกษารูปร่างของเซลล์เพศผู้เเละเพศเมียใต้กล้อง microscope เพื่อที่จะได้เลือกใช้เวลาในการผสมพันธ์ุอย่างเหมาะสมเเละมีโอกาสในการทำลูกผสมได้สูงขึ้น