การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำและกุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรนุช ข่ายม่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำพบปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงงานการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลาโดยจะนำน้ำและกุ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากทั้งบริเวณทะเลสาบสงขลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการประกอบอาชีพปลากระชังที่จะมีการใช้อวนและทุ่นพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้บริเวณทะเลสาบสงขลา อาจมีการปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติกได้และการในเลี้ยงกุ้งจำเป็นต้องใช้น้ำจากบริเวณนั้นทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งได้ โดยการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน การศึกษาและทำการวิจัยเกี่ยวการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกนำไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป