การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรภพ ชูมณี, นนทพัทธ์ ทองวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนไทยตระหนักมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 สูงถึง 18% มากกว่าค่าเฉลี่ยจากผลสำรวจประชากรทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 15% ของผู้คนทั้งหมด โดย 63% ของคนไทยมองว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักติด 5 อันดับแรกจากผลสำรวจของ Kantar.(2020) เนื่องจาก ขยะพลาสติกมีปริมาณที่สะสมเพิ่มมากขึ้น และไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงทำให้ขยะพลาสติกสามารถพบได้ทั่วไปไม่ว่าจะพื้นดิน ชายหาดหรือตามท้องทะเล อีกทั้งในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 มีการสั่งอาหารแบบ Food Delivery กันมากขึ้นทำให้ขยะพลาสติกในโลกนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเมนูเกี่ยวกับปลาเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมใน Food Delivery และปลาที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานกันอย่างมากคือ ปลาทับทิม

คณะผู้จัดทำได้เกิดข้อสงสัยว่าไมโครพลาสติกเหล่านั้นมีการปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในกระชังเลี้ยง และในปลาทับทิมมากน้อยแค่ไหนจึงได้จัดทำวิจัยการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกระชังเลี้ยงและทางเดินอาหารของปลาทับทิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกระชังเลี้ยงและทางเดินอาหารของปลาทับทิม และเพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างและสีของของไมโครพลาสติกที่พบในกระชังเลี้ยงและทางเดินอาหารของปลาทับทิม โดยเก็บตัวอย่างน้ำในกระชังเลี้ยง และเก็บตัวอย่างปลาทับทิม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและทำการวิจัยเกี่ยวการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำในกระชังเลี้ยงและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำในกระชัง ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป