การดูดซับเสียงของเส้นใยธรรมชาติชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมสกุล เดชบุญญาภิชาติ, ณัฏฐภัทร กอมณี, ชัญญาณัฐ ทิพย์รองพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิกร จรจะนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนที่บ้านแต่ในความเป็นจริง มีหลายคนประสบปัญหา คือ มีเสียงภายนอกมารบกวนระหว่างเรียน เช่น เสียงก่อสร้าง เสียงรถยนต์ที่ผ่านไปผ่านมา ซึ่งคณะผู้จัดทำก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ประสบปัญหานี้ จึงมีการจัดทำโครงงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการลดเสียงและดูดซับเสียงของเเผ่นดูดซับเสียงที่มีส่วนประกอบของเส้นใยธรรมชาติ โดยทำการ

ศึกษาปัจจัยทางด้านชนิดของเส้นใยธรรมชาติที่มีต่อคุณสมบัติในการลดเสียงและดูดซับเสียง และออกแบบการทดลองเเบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรก การเตรียมเส้นใยโดยมีตัวอย่างเส้นใยทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ หยวกกล้วย กาบมะพร้าว เปลือกทุเรียน เปลือกส้ม และชานอ้อย ขั้นที่สอง การขึ้นรูปเเผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยทั้งหมด 5 ชนิด ขนาด 22x45 ซม.และ 22x30ซม. โดยผสมในอัตราส่วน เส้นใย 15 ส่วน : กาวลาเท็กซ์ 20 ส่วน : น้ำเปล่า 6 ส่วน และใช้ยางพารามาช่วยประสานโดยใช้วิธีทาด้านหน้าและหลัง พบว่าทุกเส้นใยมีคุณสมบัติในการยึดเกาะขึ้นรูปได้ดี ยกเว้นเปลือกส้มที่ไม่สามารถขึ้นรูปได้เนื่องจากมีปริมาณเส้นใยน้อย ขั้นที่สาม การทดสอบหาความสามารถในการดูดซับเสียงของเเผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติทั้ง 5 ชนิด โดยวัดค่าความดังของเสียง(dB)ที่คลื่นความถี่ 250 500 1000 2000 และ 2500 Hz จากผลการทดสอบการดูดซับเสียงของตัวอย่างเส้นใยธรรมชาติทั้ง 5 ชนิด พบว่าที่ช่วงคลื่นความถี่250-500 Hz เปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการดูดซับเสียง ช่วงคลื่นความถี่ 1000-2000 Hz กาบกล้วยมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการดูดซับเสียง และที่คลื่นความถี่ 2500 Hz ชานอ้อยมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการดูดซับเสียง