โครงงานศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของมดตัดใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกฤต ทับทิมเมือง, แทนไท สิมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มดออกหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หน้าที่การหาอาหารจะเป็นของมดงาน โดยมากแล้วอาหารอย่างง่ายๆสำหรับมดนั้นมีทั้งของเหลวและของแข็ง เช่น น้ำหวานตามธรรมชาติ,น้ำเลี้ยงของพืชที่เก็บจากจำพวกเพลี้ย , เมล็ดพืช,ของเหลวในร่างกายของแมลงชนิดอื่นที่มดจับได้ , เศษอาหารของมนุษย์ , เนื้อสัตว์ เป็นต้น ตามปกติมดจะไม่มีการออกล่า แต่จะเป็นการออกค้นหาอาหาร เมื่อพบแล้วก็จะปล่อยฟีโรโมนเรียกตัวอื่นให้มาช่วยกันขนกลับไปที่รังให้ ตัวอ่อน , มดราชินี และมดสืบพันธุ์มีปีก กินเป็นอาหาร ดังนั้นมดจึงมีการเลือกกินอาหาร ทางผู้พัฒนาจึงได้ทดลองให้อาหารมดชนิอต่างๆ