โครงงานเครื่องดูดและกรองน้ำมันเหลือทิ้งในครัวเรือนจากบริเวณพื้นที่แอ่งน้ำเล็กๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทิตตา ศิริมัย, นาขวัญ สุเหร็น, ปภาวรินท์ คงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาพร แก้วเซ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งน้ําในปัจจุบันส่วนใหญ่พบว่ามีการเน่าเสียเพิ่มจํานวนมากขึ้น เกิดจากการปล่อยน้ําทิ้งที่มีน้ํามัน ปนเปื้อนโดยเฉพาะน้ําทิ้งจากภาคครัวเรือนลงไปตามท่อระบายน้ํา ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งการกระทําเหล่านี้ ส่งผลต่อแหล่งน้ําที่เราใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ด้วย ทั้งนี้ทางผู้จัดทํา โครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้

จึงได้ทําการศึกษาแหล่งน้ํา และลงสํารวจพื้นที่จริง พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่สํารวจมีน้ํามันปนเปื้อนรวมอยู่ กับน้ําทิ้งจากครัวเรือน เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้น้ําเน่าเสีย และเป็นมลพิษทางน้ําได้ ทางผู้จัดทําโครงงานจึงได้ศึกษา วิธีการกําจัดน้ํามันปนเปื้อนเหลือทิ้งจากครัวเรือน ซึ่งมีวิธีกําจัดน้ํามันออกจากน้ําทิ้งหลายวิธี กลุ่มข้าพเจ้าจึงได้ เลือกวิธีกําจัดน้ํามันโดยสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถคัดแยกน้ํามันออกจากน้ําทิ้งได้ และนําน้ํามันที่คัดแยกออกมาไป กําจัดทิ้งต่อไป หลักการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ที่ทางผู้ทําโครงงานได้ศึกษาและประดิษฐ์ขึ้น มีขั้นตอนการทํางาน โดยอาศัยหลักการว่า “สารแต่ละชนิดมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน ทําให้มีผลต่อการลอยและจมของสาร” มี เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสูบ-ปล่อยน้ําทิ้ง ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ราคาถูก มีในท้องถิ่น และสามารถใช้งานได้จริง

ใช้วิธีการเช่นเดียวกับเครื่องดูดฝุ่นเป็นหลัก โดยการที่จะมีการใช้ใบพัดในการหมุนเพื่อทําให้เกิดแรงที่ ตัวเครื่องสามารถนํามาใช้ดูดน้ําในแหล่งน้ําขึ้นมา เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนการกรองต่อไป หลักการกรองของตัวเครื่องจะ มีการแยกชั้นน้ํามันออกจากน้ํา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องความหนาแน่นและใช้แยกน้ํามันที่ลอยอยู่บน น้ําออกไปทางด้านบนเพื่อดึงไปเก็บไว้ในส่วนของที่กักเก็บในตัวเครื่อง ส่วนน้ําที่ลอยตัวต่ําอยู่ด้านล่างก็จะถูกดึง กลับไปและส่งไปยังแหล่งน้ําแหล่งเดิม เมื่อผู้จัดทํานําเสนอไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานก็พบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอ คือ เมื่อนําไปทดลองใช้จริงจะพบว่าภายในแหล่งน้ําลําคลองไม่ได้มีเพียงแค่น้ําและน้ํามัน แต่ยังรวมถึงเศษขยะ เศษ พืชที่ลอยอยู่ในลําคลองจึงได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเครื่อง โดยการเพิ่มตัวกรองไว้บริเวณที่ตัวเครื่องดูดน้ําขึ้นมาเพื่อ ลดปัญหาที่ขยะจะมาติดทําให้ตัวเครื่องไม่สามารถทํางานต่อได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงสนใจที่จะประดิษฐ์เครื่องดูดและกรองน้ํามัน เพื่อกรองน้ํามันเหลือทิ้งออกจากแหล่งน้ำ ส่งผลให้แหล่งน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น