โครงงานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างใบเคียวตัดทางปาล์มและลักษณะด้ามจับในรูปแบบต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรสวรรค์ ซุ้นสั้น, โศภิชาภรณ์ จุลกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปาล์มน้ำมันเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวเกษตรกรส่วนใหญ่ ในแต่ละปีมีการส่งออกปาล์มน้ำมันประมาณ 0.3 ล้านตันต่อปี และราคาเฉลี่ยผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2020 มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในราคา 23.0-24.0 บาทต่อกก. จาก 18.2 บาทต่อกก.ในปี 2019 ส่งผลให้ชาวเกษตรกรส่วนใหญ่สนใจในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันมากยิ่งขึ้นโดยการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันจะใช้ระยะเวลาที่นานและเกิดความเมื่อยล้าให้กับชาวเกษตรกร จึงทำให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเคียวตัดทางใบปาล์มตามหลักการยศาสตร์ โดยมีการออกแบบใบเคียวและด้ามจับตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและมีความสะดวกสบายในการใช้งาน เนื่องจากโครงงานวิจัยดังกล่าวมีการจำกัดลักษณะของใบเคียวเพียงแค่ลักษณะเดียวที่นำมาใช้ในการทดสอบร่วมกับด้ามจับแต่ละแบบ ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาต่อจากวิจัยดังกล่าว ในเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างใบเคียวและลักษณะด้ามจับในรูปแบบต่าง ๆ โดยทางผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะทำการออกแบบใบเคียวและด้ามจับในการตัดทางใบปาล์มขึ้นซึ่งมีแนวคิดจากงานวิจัยดังกล่าวและนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบใบเคียวและด้ามจับ โดยทางผู้จัดทำทำการออกแบบใบเคียวตัดทางปาล์ม 2 แบบ คือ ใบเคียวแบบบางและใบเคียวแบบหนา และออกแบบด้ามจับที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวทางใบปาล์ม 2 แบบ คือ ด้ามจับลักษณะจับครึ่งมือและด้ามจับลักษณะจับเต็มมือ ดังนั้นในส่วนของใบเคียวตัดทางใบปาล์มที่นำมาใช้ในการศึกษาจะมีทั้งหมด 3 แบบ คือ ใบเคียวแบบทั่วไปที่ชาวเกษตรกรใช้ในการเก็บเกี่ยว(คมเคียวส่วนกลางหนา5มิลลิเมตร) , ใบเคียวแบบบาง(คมเคียวส่วนกลางหนา3มิลลิเมตร) และใบเคียวแบบหนา(คมเคียวส่วนกลางหนา7มิลลิเมตร) ซึ่งใบเคียวทั้ง 3 แบบจะมีรูปแบบความโค้ง,องศาการเงยของปลายใบเคียวและขนาดหน้ากว้างของใบเคียวเท่ากัน แต่จะมีลักษณะแตกต่างในส่วนความหนาของคมเคียวส่วนกลางของใบเคียวตัดทางปาล์ม และทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างใบเคียวทั้ง 3 แบบและด้ามจับ 2 แบบ เพื่อต้องการที่จะทราบว่าลักษณะใบเคียวและด้ามจับรูปแบบใดเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีที่สุด