กระถางต้นไม้จากถ่านไบโอชาร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันย์ชนก คิ้วนาง, หนึ่งฤทัย สุสิคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันในดินที่ใช้ทำการเพาะปลูกทั่วไป ของประเทศไทยมักขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โครงสร้างของดินไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ แน่นทึบ มีจุลินทรีย์น้อย จึงต้องมีการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการเพาะปลูกจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีชีวีมวล หรือวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปริมาณมาก เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกวิธีกำจัดวัสดุเหล่านี้ผ่านการเผาทำลายซึ่ง

ทางคณะผู้จัดทำพบว่าถ่านชีวภาพ(Biochar) นอกจากสามารถกักเก็บคาร์บอนลงสู่ดินได้แล้วยังสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญแก่การเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากไบโอชาร์โดยมีด้วยกันทั้งหมด 3 อัตราส่วน ได้แก่อัตราส่วนที่ 1 คือ ถ่านไบโอชาร์:ดิน:ดินเหนียว:น้ำ เป็น 1.5:1:1:0.5 อัตราส่วนที่ 2 คือ ถ่านไบโอชาร์:ดิน:ดินเหนียว:น้ำ เป็น 2:1:1:0.5 และอัตราส่วนที่ 3 คือ ถ่านไบโอชาร์:ดิน:ดินเหนียว:น้ำ เป็น 2.5:1:1:0.5 และทดสอบประสิทธิภาพของกระถางไบโอชาร์ โดยทดสอบเรื่องความแข็งแรงของกระถาง ความสามารถในการอุ้มน้ำในดิน ความชื้นในดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจนในดิน และอัตราการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีน