กระถางต้นไม้อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภณ จริงจิตร, ธมลพรรณ สุขรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน : กระถางปลูกต้นไม้อัจฉริยะ

ผู้จัดทำ : นายกิตติภณ จริงจิตร , นางสาวธมลพรรณ สุขรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ อาภาศรี ชุ่มชื่น

สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

บทคัดย่อ

ผักสวนครัวเป็นวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารแต่การชื้อเพื่อมารับประทานอาจจะได้รับสารเคมีหรือสารพิษจากยาฆ่าแมลง ดังนั้นการปลูกเพื่อรับประทานด้วยตัวเองเป็นทางออกหนึ่งที่จะทำให้เลี่ยงการรับสารพิษ แต่การปลูกผักสวนครัวจำเป็นต้องได้รับการดูแล และต้องมีบริเวณที่ใช้ในการปลูก พัฒนาจึงได้คิดค้นเครื่องปลูกผักที่สามารถตั้งเวลาในการ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และให้แสงสว่างแก่พืชผักสวนครัว โดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับบอร์ด ARDUINO เป็นตัวควบคุมกระถางปลูกต้นไม้อัจฉริยะ