การพัฒนาฟิล์มเคลือบธัญพืชป้องกันเชื้อรา Aspergillus flavus จากโมโนกลีเซอไรด์ในน้ำมันมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคิน สาระประเสริฐกุล, ภูรินทร์ ฟักเเฟง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภา อาสิงสมานันท์, อภิวัลย์ มาสชรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยทำอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมาก และมักพบปัญหาเมล็ดพันธุ์ถูกทำลายด้วยเชื้อรา Aspergillus flavus (Altieri et al.,2007) ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ซึ่งการเกิดเชื้อรา Aspergillus flavus ภายในเมล็ด เกิดขึ้นเนื่องจากเมล็ดถูกเก็บไว้นานในสภาวะความชื้นในอากาศสูง ส่งผลให้เมล็ดเสียหาย นำมาเพาะปลูกไม่ได้และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเชื้อรา Aspergillus flavus สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างสปอร์ และสร้างสารอะฟลาทอกซิน(Aflatoxin) เมื่อรับประทานเข้าไปจะมีผลต่อตับและทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง อันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ นอกจากนี้ยังเกิดอาการเฉียบพลันคือมีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษ โดยเชื้อราชนิดนี้จะทำลายเมล็ดที่ผิวภายนอก (seed coat) และต้นอ่อนของพืช (embryo) ทำให้เมล็ดไม่งอก นอกจากนี้สปอร์ยังสามารถแพร่กระจายไปยังเมล็ดอื่นๆ ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีถูกทำลายคณะผู้จัดทำจึงได้คิดแนวทางที่จะสกัดสารดังกล่าว และนำมาเป็นสารเคลือบผิวเมล็ดที่ป้องกันเชื้อรา Aspergillus flavus จากน้ำมันมะพร้าว เพื่อต้านทานการขึ้นรามากขึ้น โดยมีวิธีการ 4 ขั้นตอน คือ 1.สกัดน้ำมันมะพร้าว 2.สกัดโมโนกลีเซอร์ไรด์จากน้ำมันมะพร้าว 3.ทำฟิล์มเคลือบไบโอพอลิเมอร์โดยใช้แป้งมันสำปะหลัง 4.ขั้นตอนการเคลือบเมล็ด พอทำขั้นตอนการทดลองเสร็จก็นำเมล็ดที่เคลือบไปวิเคราะห์ว่าสามารถป้องกันเฃื้อรานี้ได้กี่เปอร์เซนต์แล้วหาดัชนีของการขึ้นรา