การสกัดสารอะดีโนซีนจากบอระเพ็ดสำหรับตรวจจับสารฟอร์มาลิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานันท์ ตันติมงคลสกุล, ณัฐชนน อุดมวงศ์​ศักดิ์​, ธนรัชต แก้วลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารที่ใช้ตรวจสอบสารฟอร์มาลินในอาหารทะเล