การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหมุนของกังหันลมกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีธัช วีรณรงค์กร, เขมจิรา สัตยประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชรัญญา พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของจำนวนใบพัดและขนาดของกังหันต่ออัตราเร็วเชิงมุมของกังหันลมกระดาษ โดยวัดอัตราเร็วเชิงมุมของกังหันลมกระดาษที่มี 4 ใบพัด 6 ใบพัด และ 8 ใบพัด และ กังหันลมที่ทำจากกระดาษขนาด 10x10 cm2, 15x15 cm2, 20x20 cm2, 25x25 cm2, 30x30 cm2, 35x35 cm2 และ 40x40 cm2 โดยใช้โปรแกรม Tracker ในการวัดและวิเคราะห์ผล