การศึกษาประสิทธิภาพคอมโพสิตเรซินที่เสริมแรงด้วยเซลลูโลสจากนุ่นเพื่อใช้ในงานด้านทันตกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาศิริ จันสอง, ปัณณพร พันธุรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ เสมอใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คอมโพสิตเรซินเป็นวัสดุที่นิยมใช้อุดฟันในปัจจุบัน เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและความเข้ากันได้

ทางชีวภาพภายในช่องปากเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามวัสดุชนิดนี้มีข้อจำกัดด้านความแข็งแรงเนื่องจากเปราะและแตกได้ง่าย ในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมแรงของคอมโพสิตเรซินโดยการเติมสารเคมีและเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งการผสมสารเหล่านี้เข้ากับคอมโพสิตเรซินเพื่อปรับปรุงคุณภาพ มีต้นทุนที่สูงและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบที่พบในเส้นใยจากพืช จากการศึกษาโครงสร้างพบว่าเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบทำให้มีความเป็นผลึกสูง มีความต้านทานต่อแรงดึงและอุณหภูมิในการหลอมตัวสูงมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาเสริมแรงคอมโพสิตเรซิน คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมแรงให้กับคอมโพสิตเรซินโดยนำเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากนุ่นมาใช้เป็นสารเสริมแรง โดยสังเคราะห์เซลลูโลสผ่านกระบวนการปรับ

สภาพผิวด้วยอัลคาไลน์และกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะกรด ตรวจสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสที่สังเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-vis จากนั้นผสมเซลลูโลสเข้ากับคอมโพสิตเรซินในอัตราส่วนต่างๆ โดยศึกษาประสิทธิภาพจากสีของคอมโพสิตเรซินและสมบัติทางกายภาพในด้านความต้านทานต่อการขัดถูผ่านค่าร้อยละโดยมวลที่หายไปหลังการขัดถูและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลังการขัดถู และในด้านความต้านทานต่อการตกกระทบผ่านค่าการกระแทกที่คำนวณจากค่าความสูงสูงสุดของการปล่อยลูกตุ้มที่ทำให้คอมโพสิตเรซินแตก ซึ่งผลการทดลองในโครงงานนี้สามารถนำมาเป็นองค์ความรู้ให้กับทันตแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเลือกใช้ในการพัฒนาคุณภาพวัสดุอุดฟันเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับนุ่นซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ