เครื่องเก็บขยะที่สามารถเก็บได้ทั้งบนบกและในน้ำที่ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา พลสาร, ณัฐชญานีศา แดงสกุล, ภัทรานิษฐ์ เรืองสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริฉัตร นริศยาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์