ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณหาดเลนดอนสามขา จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันติชา จูธารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิวาห์ ตุ้มน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สัตว์ทะเลหน้าดิน หมายถึง สัตว์ทะเลทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเล เช่น กุ้ง หอย และปลาบางชนิด เป็นต้น สัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล บางชนิดเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และหลายชนิดสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งถึงสภาพแวดล้อมได้ หาดเลนดอนสามขา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหาดเลนที่มีการใช้ประโยชน์ด้านการประมง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหน้าดิน และแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและนกทะเล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดเลนดอนสามขา ในเดือนตุลาคม 2561 โดยแบ่งแนวการศึกษาเป็น 2 แนว ๆ ละ 2 จุด คือ ห่างจากฝั่ง 500 เมตร และ 750 เมตร เก็บตัวอย่างที่ 2 ระดับความลึกคือ 0-20 และ 20-40 เซนติเมตร ตัวอย่างสัตว์หน้าดินที่เก็บได้นำมาจำแนกชนิดและประเมินความหนาแน่นในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่ได้สามารถใช้ประเมินสภาพความอุดมสมบูรณ์ของหาดเลนบริเวณนี้ได้ หรือใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลบริเวณนี้ได้ในอนาคต