การตรวจจับการใช้ภาษาสก๊อยต์ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการแสดงข้อความในระดับอักขระและการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญพิชญ์ พันธุ์เสงี่ยมจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรศรี อมรวัชรพงศ์, ศุภวงศ์ ทั่วรอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ภาษาต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปจากอดีต เนื่องด้วยความต้องการบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น เพื่อการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ หรือเพื่อความสะดวกสบาย เป็นต้น ถึงแม้ว่าการสื่อสารจะเป็นไปด้วยความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็มีการใช้ภาษาที่ดัดแปลงจากภาษาดั้งเดิมตามความนิยมอย่างเช่นภาษาสก๊อย เป็นต้น ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายบนโลกโซเชียล ทางผู้จัดทำจึงได้มีความคิดริเริ่มในการทำโปรแกรมตรวจจับภาษาสก๊อย และทำการเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ในการทำวิจัยต่อไป