การดูดซับโซเดียมไอออนในน้ำทะเลโดยใช้ซีโอไลต์ชนิดเอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุฒินนท์ ไวยกูล, อัจฉริยกร สหกองสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ซีโอไลต์ (Zeolite) เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบหลักคือ ซิลิกอน อะลูมิเนียม และ ออกซิเจน องค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวกำหนดลักษณะโครงสร้างของซีโอไลต์ ซึ่งซีโอไลต์ชนิดเอ (Zeolite Type A) มีโครงสร้างภายในที่เรียกว่า Cage structure ทำให้สามารถดึงดูดไอออนบวกได้ จึงนำคุณสมบัตินี้ของซีโอไลต์ชนิดเอมาใช้ในการดูดซับ Na+ ที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของซีโอไลต์ชนิดเอได้โดยใช้ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) เพื่อหาค่าความเข้มข้น ของ Na+ ที่เหลืออยู่ในสารละลาย และค่าไอโซเทอมการดูดซับแบบ Langmuir และแบบ Freundlich นอกจากนี้เพื่อศึกษาตำแหน่งการเกิดพันธะระหว่าง Na+ กับซีโอไลต์ชนิดเอ และจำนวน Na+ ที่ซีโอไลต์ชนิดเอสามารถดูดซับได้ จึงทำการจำลอง (Simulation) โดยใช้ ONIOM Method ในการแบ่งชั้นโครงสร้างของซีโอไลต์ชนิดเอ เพื่อให้ง่ายต่อการจำลอง อย่างไรก็ตามคณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถดูดซับ Na+ รวมไปถึงไอออนบวกชนิดอื่นที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล โดยใช้ซีโอไลต์ชนิดเอเป็นตัวดูดซับไอออนต่าง ๆ