การตรวจจับความเครียดของพืชโดยใช้ Raspberry Pi ร่วมกับการจำแนกด้วยขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพล แสงศิริ, พีรภัทร คำนึงสิทธิ, ศรณ์ โชติธนานุรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดความเครียดในพืชโดยใช้กล้องNoIR(NoIR คือกล้องที่ไม่มี Infrared Filter เหมือนกับกล้องทั่วไป การไม่มี IR Filter ทำให้กล้องมีความสามารถรับค่าคลื่นแสงความถี่ต่ำกว่าแสงที่ตามองเห็น ในช่วง NIR ได้) แลใช้ K-Nearest Neighbor Algorithm ในการแบ่งกลุ่มภาพของพืชที่ได้จากกล้องNoIR ว่ามีความเครียดหรือไม่