การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของรังปลวกที่พบในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาอาคารลดโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาฒย์ จันทร์ลา, ชญานิศ มณีเนตร, สายสวรรค์ รุจิจนากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การศึกษาโครงสร้างของรังปลวกในประเทศไทยต่อการพัฒนาอาคารลดโลกร้อน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของรังปลวก คือ ขนาดของรูโพรง รูปร่างของรูโพรง การเชื่อมต่อของรูโพรง รูปร่างของรัง และชนิดของรังปลวก ต่อประสิทธิภาพการกักเก็บความชื้น การป้องกันและควบคุมอุณหภูมิ การระบายอากาศ และความแข็งแรงของรัง จากนั้นนำผลการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบหาผลที่ดีที่สุด เพื่อพัฒนารูปแบบของอาคารลดโลกร้อน โดยใช้โปรแกรม Sketchup pro และ SUTStructure

​วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ รังปลวกน้ำหนัก 5 กิโลกรัม​ดินผสมสำหรับปลูกพืช 1 กิโลกรัม ดินเหนียว 1 กิโลกรัม Soil test kit ลิ่ม ไขควงปากแบนขนาดเล็ก ถาดเหล็ก บล็อกไม้ น้ำกลั่น ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง และเครื่องวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทำการทดลองในห้อง 126 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานโดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คือการศึกษาโครงสร้างของรังปลวก แบ่งเป็น 5 การทดลองย่อย ได้แก่ การศึกษารูปร่างรูโพรงของรังปลวก การศึกษาขนาดรูโพรงของรังปลวก การศึกษาชนิดดินของรังปลวก การศึกษารูปร่างของรังปลวก และการศึกษาลักษณะรูโพรงของรังปลวกต่อประสิทธิภาพการกักเก็บความชื้น ป้องกันและควบคุมอุณหภูมิ และการระบายอากาศของรังโดยสร้างรังปลวกในลักษณะที่แตกต่างตามตัวแปรต้นในแต่ละการทดลอง มาเปรียบเทียบกับรังปลวกตัวอย่าง ตอนที่ 2 คือการออกแบบพัฒนาอาคารลดโลกร้อน โดยอ้างอิงจากหนังสือ ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ building construction illustrated โดยคุณ Francis D.K. Ching (เรียบเรียงโดยกิติพงศ์ ผลจันทร์) และใช้โปรแกรม Sketchup pro ประกอบกับโปรแกรม SUTStructure ในการออกแบบ