การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดฟีนอลจากใบพลู ใบผักแขยงและใบกระโดนน้ำเพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติยา ก้องเวหา, สาหร่าย รัตนมงคล, เขมจิรา หนูตอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวะ ปินะสา, มิยาวดี หาโกสีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดฟีนอลจากใบพลู ใบผักแขยงและใบกระโดนน้ำ เพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อน มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยอ่อนของสารฟีนอลในพืชต่างชนิดกัน 2.เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดเพลี้ยอ่อนของสารสกัดฟีนอลจากพืชกับสารเคมีทั่วไปในท้องตลาด คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองทั้งหมด 4 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดฟีนอลในการกำจัดเพลี้ยอ่อนในระยะไข่ โดยมีการสกัดสารฟีนอลด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ซึ่งจะการนำพืชไปให้ความร้อนโดยการต้มให้ความร้อนในหลอดทดลอง เพื่อให้ได้สารสกัดฟีนอลจากพืชทั้ง 3 ชนิด แล้วจึงนำมาทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นของสารฟีนอล โดยการนำสารสกัดตัวอย่างทั้งหมด อย่างละปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย 20% โซเดียมคาร์บอเนต ปริมาตร 80 ไมโครลิตรและสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตร แล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาทีและวัดค่าความดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Microplate reade แล้วจึงนำมาทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสารสกัดฟีนอล โดยการนำสารสกัดฟีนอลที่สกัดได้มาฉีดพ่นใส่เพลี้ยแต่ละระยะที่เตรียมไว้ การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดฟีนอลในการกำจัดเพลี้ยอ่อนในระยะตัวอ่อน การทดลองที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดฟีนอลในการกำจัดเพลี้ยอ่อนในระยะตัวเต็มวัย ซึ่งการทดลองที่ 2 และ 3 จะใช้สารสกัดที่ได้จากการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดเพลี้ยอ่อนระหว่างสารสกัดฟีนอลจากพืช 3 ชนิดและสารเคมีทั่วไปในตลาด

คณะผู้จัดทำคาดว่าใบพลูจะมีความเข้มข้นและความสามารถในการกำจัดเพลี้ยอ่อนได้ดีกว่าพืชทั้ง 2 ชนิด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีทั่วไป คาดว่าประสิทธิภาพการทำงานของสารสกัดจะน้อยกว่าสารเคมีทั่วไป