การศึกษา​การยับยั้ง​แบคทีเรีย​ที่​ทำให้เกิดฟันผุของแบคทีเรี​ยกรดแลคติก​จากน้ำผักดอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรชนก ลีทองดี, วิรชา พุทธาสมศรี, ธาร ชาทองยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์