เจลยับยั้งเชื้อราแอนแทรคโนสในพืชตระกูลพริก (Collectotrichum sp.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดถนอม คำภูลา, เยาวลักษณ์ ตันโชติช่วง, รตนวรรณ กัญยวงศ์หา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา สุขสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เจลยับยั้งเชื้อราแอนแทรคโนสในพืชตระกูลพริก (Collectotrichum sp.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยับยั้งเชื้อราที่เกิดในพริกที่ส่งผลทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย จึงนำสารสกัดจากสมุนไพรรสฝาดมาช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราชนิดนี้ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แทนการใช้สารเคมีและการเผาทำลาย การทดลองนี้เป็นการนำสารสกัดจากสมุนไพรที่มีรสฝาดมาผสมเข้ากับสารสกัดเพคตินจากพืช เพื่อให้ได้ของเหลวที่มีลักษณะคล้ายเจล