เครื่องแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนจากน้ำด้วยไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรานุวัฒน์ นาสุนทร, อิสริยา พุ่มไพจิตร, อัจฉริยา สุขสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ดวงคำน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์และหาประสิทธิภาพของเครื่องแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนจากน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเพื่อศึกษาว่าเครื่องนี้จะสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อศึกษาทฤษฎีที่กล่าวว่าไฟฟ้าสามารถแยกน้ำได้ และเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กับแอร์คอนดิชั่น

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย จำนวน 23 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในทดลอง ได้แก่ เครื่องแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนจากน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อทำให้บรรยากาศในห้องมีความเย็นมากขึ้น เพราะมีออกซิเจนมากขึ้น แบบทดสอบวัดความเพิ่งพอใจในการใช้งาน และแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ควรปรับปรุงและแก้ไขของเครื่อง

การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการทดลอง 10 ครั้ง ๆ ละ 60 นาที รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง ก่อนการทดลองผู้จัดทำให้กลุ่มตัวอย่างประเมินบรรยากาศในห้องก่อน และเมื่อหมดเวลาในการทดลองทางผู้จัดทำก็ได้ปิดเครื่อง หลังจากสิ้นสุดการทดลอง ทางผู้จัดทำก็ได้แจกแบบสอบถามความเพิ่งพอใจ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเริ่มการทดลอง และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนจากน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในความเพิ่งพอใจ ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนจากน้ำด้วยไฟฟ้า และใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเครื่องช่วยเพิ่มออกซิเจนที่ทางคณะผู้จัดทำสร้างขึ้นมา