การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารสกัดของเจลไคโตซาน ผสมสารสกัดใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รติรัตน์ ภควิวัฒน์, สิริกร แก้วปัญญา, ชิดชนก ศรีวิลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองสิริ ธรรมธิกูล, ชนกกานต์ เนตรรัศมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดลองเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารสกัดของเจลไคโตซานผสมสารสกัดใบสาบเสือ มีที่มาจากคณะผู้จัดได้เล็งเห็นปัญหาการเสียชีวิตจากการเสียเลือดมาก จึงมีแนวคิดที่จะเตรียมเจลไคโตซานซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำและมีความเข้ากันได้ดีโดยไม่มีสมบัติการต้านเนื้อเยื่อ มาผสมกับสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีสรรพคุณทางยาเกี่ยวกับการห้ามเลือด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารสกัดใบสาบเสือจากเจลไคโตซานผสมสารสกัดใบสาบเสือ และสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในการห้ามเลือดต่อไป

วิธีการดำเนินการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 การศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมเจลไคโตซานผสมสารสกัดจากใบสาบเสือ โดยมีตัวแปรต้นคืออัตราส่วนระหว่างไคโตซาน กรดแอซิติก และสารสกัดจากใบสาบเสือ ตัวแปรตามคือการขึ้นรูปของเจลไคโตซานผสมสารสกัดใบสาบเสือ และตัวแปรควบคุมคือความเข้มข้นของสารสกัดใบสาบเสือ, ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์, ความเข้มข้นของสารละลายกรดแอซิติก, อุณหภูมิ

และตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารสกัดของเจลไคโตซานผสมสารสกัดจากใบสาบเสือที่สภาวะใกล้เลือดโดยใช้เทคนิค UV-Visible Spectroscopy ด้วยการแช่เม็ดเจลลงในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอสเฟต แล้วทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่เวลาผ่านไป