การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นปูทางเท้าเพื่อรับแรงกระแทกจากซังข้าวโพด ฟางข้าว และ ชานอ้อยผสมยางสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสิรี ฟองจางวาง, นภัฏสร พรมเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล พงศ์ดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้คนสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น วิธีการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่มาจากการ

ออกกำลังกาย สิ่งที่นิยมมาที่สุดคือการวิ่ง เพราะการวิ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬามากเท่ากีฬา

ชนิดอื่น ถึงแม้การวิ่งจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแต่ก็มีผู้คนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการวิ่งเช่นกัน นั่นคือการ

ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่า

แผ่นปูทางเท้าที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อ านวยความสะดวกในเรื่องของการรับแรงกระแทกเท่าที่ควร

ประกอบกับในประเทศไทยมีผู้คนที่ท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก หลังการเก็บเกี่ยวของการท าการเกษตรจะมี

ขยะที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำวัสดุที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะและลดการเผาทำลายที่นำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อน มาประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับยางสังเคราะห์โพลิยูรีเทนมาทำเป็นแผ่นปูทางเท้าเพื่อลดแรงกระแทกที่พื้นกระทำต่อหัวเข่า สำหรับผู้ที่เดิน

ผ่านและผู้ที่มาออกกำลังกาย

ดังนั้น ผู้จัดทำคิดว่ายางสังเคราะห์โพลิยูรีเทนจะช่วยทำให้แผ่นปูทางเดินมีความยืหยุ่นมากพอที่จะทำ

ให้ลดแรงที่พื้นมากระทำต่อหัวเข่าได้ จึงสนใจศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นปูทางเท้าเพื่อรับแรง

กระแทกจากซังข้าวโพด ฟางข้าว ชานอ้อยผสมยางสังเคราะห์เพื่อลดแรงกระแทกที่มาจากการวิ่ง