สารสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเเละเปลือกเเตงโมที่ส่งผลต่อคุณภาพเยลลี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค อินทบุตร, นิพนธ์ สุภาพพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยา กล้วยดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพคตินเป็นสารพอลิเเซคคาไรด์ที่พบได้ในผนังเซลล์ของพืช มักพบมากในเปลือกของพืชตระกูลส้มเเละพืชเนื้อหนาหรือเปลือกเเข็ง จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทไฟเบอร์ช่วยในระบบขับถ่าย ลดอัตราการดูดซึมน้ำตาลเเละคลอเรสเตอรอลในกระเเสเลือด มีการใช้เพคตินอย่างเเพร่หลายในอุตสาหกรรม ทั้งการก่อเจลในการผลิตเยลลี่เเละเเยมที่มีความเหนียวหนืด ใช้เป็นสารemulsifier เเละการใช้เป็นstbilizerในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเพคตินที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นมีราคาสูง จากงานวิจัยการสกัดเพคตินจากพืชหลายชนิดพบว่าเพคตินที่สกัดได้มีสมบัติทางเคมีที่เเตกต่างกัน เเละในปัจจุบันมีการคัดทิ้งเปลือกผลไม้จำนวนมากที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษาสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเเละเปลือกเเตงโมเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีเเละกายภาพของเพคตินที่สกัดได้เเละผลต่อคุณภาพความชอบของเยลลี่ โดยใช้วิธีการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก pH1 ที่อุณหภูมิ90°C กรองเเละล้างด้วยเอทานอล95%เเละอซิโตน50% อบเเห้งที่60°C เปรียบเทียบปริมาณร้อยละที่สกัดได้ ปริมาณความชื้นเเละปริมาณเถ้า ปริมาณเมทอกซิล %Degree of esterification เเละสีของเพคติน จากนั้นเปรียบเทียบค่าสีเเละวิเคราะห์ Breaking strenthg ของเยลลี่ด้วยเครื่อง Universal testing machine รวมถึงเปรียบเทียบรสชาติ เนื้อสัมผัส ความเหนียวเเละความชอบของผู้บริโภคต่อเยลลี่ที่มีส่วนประกอบของเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอเเละเปลือกเเตงโม